Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete

KÉPZÉS LEÍRÁSA

 

BIBLIAI ALAPOK

A lelkigondozás az egyház alapvető küldetéséhez tartozik. Az Ószövetség számos helyen beszél Istenről, a Teremtőről népéhez irgalmasan aláhajló Gondviselőként (Ézs 54,7-8), a veszedelmek, próbatételek között melléjük szegődő útitársként (Ézs 43,1-2), vigasztalóként (Ézs 66,13). Amikor a prófécia az eljövendő Messiást hirdeti meg, úgy írja őt le, mint aki nem ítélni jön, hanem mindenek előtt megmenteni, nem nagy hangon szónokolni, hanem csendesen szolgálni, nem a bűn okát firtatni, hanem gyógyítani (Ézs 42,1-7). Ha az evangéliumokat figyelmesen olvassuk, feltűnik: aki Jézus közelébe került, az elsősorban nem megtérítve, hanem megértve érezhette magát (Jn 9). Aki Jézussal kapcsolatba kerül, azt érezheti, hogy figyelnek rá, hogy fontos a személye, hogy azon a nyelven szólnak hozzá, amit ő is beszél (Jn 3). Jézusnál a gyógyítások mindig jelek: Isten szeretete küzd az emberi nyomorúság ellen, Isten hatalma gyógyító hatalom. Az evangéliumok gyógyításai arra is rámutatnak, hogy Jézus a test és a lélek megépülését egyaránt fontosnak tartja, nem csupán a tüneteket szünteti meg, hanem az egész embert gyógyítja meg (Lk 17,12-19). Fontos üzenet lehet az is, hogy Jézus gyógyításai mindig személyes kapcsolatban történnek, és a Mester számol a gyógyulni vágyók hitének erejével is (Jn 5,1-9). Amikor kiküldi tanítványait, hogy az Ő követségében járjanak-keljenek, az igehirdetés mellett rájuk bízza a gyógyítás szolgálatát is. Sajnos az egyházak sokszínű szolgálatában gyakran mellőzött, vagy legalább is kevés figyelemmel kísért, nem eléggé megbecsült és támogatott tevékenység a lelkigondozás, a "gyógyítás" szolgálata. Szeretnénk, ha hűséges szolgálatunk ráirányíthatja az egyházak - vezetők és egyháztagok - figyelmét Krisztustól kapott küldetésünkre.

EGYESÜLET és EGYETEM

A Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 1992-ben alakult. Abban az időben indult újra a kórházakban az egyházak tevékenysége. Egyesületünket olyan orvosok, nővérek, lelkészek, pszichológusok alapították, akik fontosnak érezték képviselni: a betegek közötti, különös érzékenységet és felkészültséget igénylő szolgálatot valóban empatikus, tapintatos, személyiségükben is alkalmas és szakmailag is tájékozott lelkészek végezzék. Olyanok, akik kórházi működésüket nem térítésként értelmezik, mentesek a vallásos elfogultságtól, képesek a bajba jutott ember segítségére lenni minden előítélet nélkül, más diszciplínákkal együttműködve.

Amerikában és Európában évtizedek óta külön erre a célra alakult intézetek végzik a klinikai lelkigondozók képzését és továbbképzését. Hazánkban Egyesületünk vállalta először ezt a szakmai feladatot, folyamatos egyetemi hátteret biztosítva: 1996-ban a Haynal Imre Egyetem akkreditálta képzésüket, most a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetével működünk együtt.

LELKIGONDOZÓI SZEMLÉLETÜNK KULCSSZAVAI

EMBERKÖZPONTÚSÁG (KLIENSKÖZPONTÚSÁG)

Figyelmünk a lelkigondozó kapcsolatban egyértelműen a kliensre irányul, az ő szavai, gondolatai, érzései mindenkor megelőzik a mieinket. Elfogadjuk, tiszteletben tartjuk a kliens testi-lelki-szellemi státuszát, igényeit, hangulatát, hitét és hitetlenségét - nem erőltetjük a változást. Más szavakkal szólva: nem vezetjük a klienst, hanem kísérjük. Útitársul szegődünk beteg, krízisben lévő embertársaink mellé, hogy az ő ritmusukban próbáljunk együtt haladni velük életük nehéz szakaszában.

NONDIREKTIVITÁS

Tudatosan kerüljük a direktivitás minden formáját. A segítő kapcsolatban távol tartjuk magunktól a moralizálást, dogmatizálást, általánosítást, ítéletmondást, vallásos ráhatást, térítést. Természetesen a lelkigondozói kapcsolat megérhet arra is - előbb vagy utóbb -, hogy megvalljuk hitünket, bizonyságot tegyünk a hit gyógyító erejéről. De hitünk, Isten-kapcsolatunk csendesen várakozik a háttérben, amíg a kliens meg nem szólítja, s elő nem hívja. Ismerjük és igyekszünk élni is a régi bölcsesség tanítását: Csak akkor valld meg hitedet, ha kérdeznek, de élj úgy, hogy kérdezzenek! Természetesen bizonyos helyzetekben - például krízisben - a nondirektivitás nem feltétlenül alkalmazható.

EMPÁTIA

Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy a kliens helyzetével teljesen azonosulni tudunk - így éppen azt a szükséges objektivitást veszítenénk el, amely elengedhetetlen a segítségnyújtáshoz -, de érzékenyen próbáljuk közel engedni magunkhoz és átélni a kliens érzéseit, s ezt tapintatosan visszajelezve támogatni őt saját helyzetének átlátásában és saját erőforrásainak mozgósításában.

TAPINTAT

Mindenkor szem előtt tartjuk, hogy a betegség olyan sajátos krízis, az egész személyiséget próbára tevő kihívás, amikor fokozottan érzékennyé válunk.

SZAKMAI FELELŐSSÉG

Fontosnak tartjuk, hogy a betegek közötti, különös érzékenységet és felkészültséget igénylő szolgálatot személyiségükben is alkalmas, szakmailag is tájékozott, az orvosokkal, nővérekkel konstruktív együttműködésre képes lelkészek, egyházi munkások végezzék.

ALKOTÓ ÖKUMENIZMUS

Eddigi szolgálatunkban megtapasztaltuk, hogy valódi ökumenét élhetünk meg szakterületünkön. Hitéletünk sokszínűségéből erőt meríthetünk. Az egymás hite által való épülést szeretnénk megélni a képzések során és a gyakorlati munkában.

INTERDISZCIPLINARITÁS

Tapasztaljuk, hogy a gyógyítás holisztikus szemléletben lehet igazán hatékony, hiszen akármelyik testrész betegszik is meg, az egész ember sérül, és az egész ember gyógyítása csak interdiszciplinárisan képzelhető el. A középkori Sorbonne gyógyítási alapelve ma újra időszerű lehet: gyógyítani - enyhíteni- vigasztalni.

FOLYAMATOS SZAKMAI KONTROLL ÉS TÁMOGATÁS

A lelkigondozónak is kell hogy legyen lelkigondozója. Neki aztán különösen is fontos! Ez az a szolgálat, melyet magányosan nem lehet végezni a kiégés, a végzetes kifáradás veszélye nélkül. Ezért vigyáznunk kell egymásra! Valljuk, hogy emberileg és szakmailag is felelősek vagyunk egymásért. Ügyelünk arra, hogy biztosítva legyen szolgálatunk szakmai kontrollja (egyéni és csoportos szupervízió), hogy emberileg és szakmailag ne magányosodjunk el.

A TRÉNINGEKEN RÉSZT VEVŐK KÖRE

Olyan, különböző felekezetű lelkészek, akik kórházi lelkészként dolgoznak, vagy erre a szolgálatra készülnek. Teológiai hallgatók a végzős évfolyamokról. Szerzetesek, diakónusok, akik a betegápolás területén tevékenykednek. Olyan, egyetemi végzettséggel rendelkező segítő hivatások képviselői, akik hivatásosként vagy önkéntes segítőként egyházi szolgálatok munkatársai, illetve akik a spirituális szempontokat saját hivatásuk gyakorlása közben érvényesíteni szeretnék. A jelentkezők felvételéről, a képzésbe történő bekapcsolódáskor, a csoportot vezető szupervizor dönt egyéni vagy csoportos első interjú után. Az első 60 órás, sikeresen teljesített tréning után bármikor, bármelyik képzési egységgel lehet folytatni.

A TRÉNINGEK CÉLJA


A hallgatók empátiakészségének fejlesztése.
A klienscentrikus, nondirektív lelkigondozói attitűd megerősítése.
Saját élmény nyújtása az interdiszciplináris együttműködésről.
A folyamatos szupervízió fontosságának megtapasztalása.
Az empatikus segítő kapcsolat, a segítő beszélgetés begyakorlása.
Személyes érintődések, élmények önismereti feldolgozása.
A csoportos munka pozitív erőinek megtapasztalása.
Célzott elméleti ismeretek átadása.

A TRÉNING FŐ ELEMEI

ELMÉLETI ISMERETEK

Célirányos ismeretek nyújtása a lelkigondozói munka lélektani kérdéseiről, valamint a tréningnek éppen helyet adó kórház, klinika, intézmény gyógyító tevékenységével, az alkalmazott terápiákkal kapcsolatban.

FOLYAMATOS BETEGKÍSÉRÉS

A hallgatók kezdettől beosztást nyernek a tréningnek helyet adó intézmény egyik osztályára, ott folyamatos betegkísérést végeznek, beilleszkednek az osztály életébe, együttműködnek a gyógyító teammel. A betegkísérésekről a hallgatók jegyzőkönyvet készítenek, betartva a szakmai etika szabályait.

SZUPERVÍZIÓ KISCSOPORTBAN

A betegkísérésről készült jegyzőkönyvek, magnófelvételek, videófelvételek kiscsoportos feldolgozása a szupervizor vezetésével.

ÖNISMERETI MUNKA

A személyes érintődések feldolgozása szabadinterakciós kiscsoportban, a szupervizor vezetésével.

EGYÉNI SZUPERVÍZIÓ

Meghatározott óraszámban egyéni munka a szupervizorral.

A TRÉNING KÉPZÉSI MODELLJE

60 ÓRÁS TRÉNING : Hetente vagy kéthetente egy nap

Ismerkedés a klinikai lelkigondozói munka elméletével és gyakorlatával. Betegkísérések és erre épülő esetmegbeszélések, szupervízió. Önismereti munka: mennyire érzem vállalhatónak e lelkigondozói szerepet, erősségeim, gyengéim ezen a területen.

40 ÓRÁS TRÉNING : Egy hét

A csoport és a szupervizor támogatása mellett folyamatos betegkísérés. Az osztályok életébe való beilleszkedés előnyeinek, nehézségeinek megtapasztalása, az ezzel kapcsolatos élmények visszajelzése és feldolgozása a csoportban. Részvétel mások által tartott csoportokon, bibliaórákon, az itt szerzett élmények megfogalmazása.

120 ÓRÁS TRÉNING : Három héten át, heti egy szabadnappal, hétvégi elfoglaltsággal.

A folyamatos és intenzív lelkigondozó munka terhelésének megtapasztalása. Az interdiszciplináris együttműködés kereteinek kialakítása, együttműködés begyakorlása az orvosokkal, nővérekkel, pszichológusokkal, szociális munkásokkal. Folyamatos betegkísérés, megélve egy hosszabb lelkigondozói kapcsolat mélypontjait és eredményes szakaszait. Kapcsolatfelvétel és a kapcsolat ápolása a családtagokkal. Tevékeny részvétel csoportos foglakozásokon, istentiszteleteken.

Az a hallgató jelentkezhet vizsgára, aki teljesítette a 480 órát. A vizsgára jelentkezés elfogadása után a hallgató elkészít egy hosszabb betegkísérést feldolgozó esettanulmányt, melyet a vizsgabizottság előtt szóbeli vizsgán kell megvédenie.

Vizsga szabályzat itt olvasható:

Az Egyesület szakmai állásfoglalása és Etikai Kódexe azt is kimondja, hogy a klinikai lelkigondozónak folyamatosan részt kell vennie szakmai továbbképzéseken, esetmegbeszélő csoportokon és rendszeresen igénybe kell vennie szupervíziót, személyes lelkigondozást is.

Minden elvégzett tréningről igazolást kap a hallgató. A tréninget csak abban az esetben lehet teljes óraszámmal a képzési időbe beszámítani, ha a hiányzás nem haladta meg a 10%-ot, és a hallgató minden egyéb feltételt teljesített.

Tréningünk egyetemi továbbképzés. Az egyetemi szakképzésen (Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet) a tréningjeinken teljesített óraszámok, a teológia alapdiplomával rendelkezők esetében - kredit rendszerben-, beszámításra kerülnek.

Minden tanév képzési programját az egyesület hírlevelében, a Hírképes-ben tesszük közzé.

Jelentkezési lap:

Érdeklődni és jelentkezni (első jelentkezés esetén rövid szakmai életrajzzal és a képzésen való részvétel motivációinak leírásával) a következő címen lehet:

VÁLTOZÁS

Bakonyi László
1141 BUDAPEST, GÖDÖLLŐI U. 13/A.
vagy a
elnok@kloe.info.hu
címre.


E-MAILEN IS KÉRJÜK FELTÜNTETNI A JELENTKEZÉSI LAP SZERINTI ÖSSZES ADATOT!
NE FELEJTSE EL MEGADNI A KÉPZÉS JELÉT IS! 

 

KÉRJÜK, MIELŐTT KITÖLTI ÉS VISSZAKÜLDI  A JELENTKEZÉSI LAPJÁT GONDOSAN OLVASSA EL A KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓKAT! AMENNYIBEN ELSŐKÉNÉNT VESZ RÉSZT KÉPZÉSEN A 60 ÓRÁS KEZDŐKNEK KIÍRT TRÉNINGRE JELENTKEZZEN!


honlapkészítés
oldaltérkép
© Copyright Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete