Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete

 

2006. december 8.

---------------

2008. január 18.

---------------

2008. december 12.

---------------

2011. november 11.

 

BESZÁMOLÓ A 2006. DECEMBER 8-I KLÖE KÖZGYŰLÉSRŐL

Az idei közgyűlés során számos dologban tekinthettünk vissza az egyesület vezetőségének és tagjainak hűséges munkájának gyümölcseire, és erre alapozva az ülésen jelenlevő 31 fő hozhatott a jövő tekintetében fontos döntéseket. A megfontolt döntések szükségességét erősítette, hogy ismét hat új taggal bővült egyesületünk Müller Gabriella, Motolai Ferencné, Csikós Emese, Mák Noémi, Szita Tamásné és Ágostné Cséri Gabriella személyében, valamint pártoló tagként köszönthettük még Fazekas Xéniát.

Az új tagok felvételét követően Porubszky Tamás a Számvizsgáló Bizottság elnökeként megállapította, hogy a könyvelés áttekintése során hiányt és visszaélést nem talált, majd Halász Mária pénztáros - akinek hűséges munkájáért a közgyűlés külön köszönetét fejezte ki - ismertette az egyesület anyagi helyzetét. Figyelemre és változtatásra méltó tény, hogy a KLÖE 80 tagot számlál s az ebből várhatóan befolyó tagdíj 160.000 Ft lenne, de a valós összeg mindebből 65.000 Ft volt. Az egyesület további működésének ez is része, ennek rendezése azonban mindenki egyéni felelőssége. Mindezek után a közgyűlés elfogadta a 2007. évi költségvetés tervezetet.

Ezt az elnöki beszámoló követte, amelyben Debrecenyi Károly István a HONNAN JÖTTÜNK? Kérdésére válaszolva elmondta, hogy az Egyesület 1992-ben alakult 14 taggal az Országos Onkológiai Intézetben, majd 1996-ban megtörtént a képzések rendjének kidolgozása és bátran mondhatjuk elsőként az országban. Eddig mintegy 800-an vettek részt különböző képzési egységeken. Valamint az elmúlt időben a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének képzési rendjének kidolgozásában is részt vettünk és a Váci Egyházmegye lelkigondozóinak kiképzését is az Egyesület vállalta. Mindezen fölül a 60 órás képzésekből 20-at, a 40 órásból 15-öt és a 120 órás képzési egységből 8-at tudhatunk magunk mögött. Három tag tett záróvizsgát és ugyanennyi vár záróvizsgára. Egy tagunk pedig elkezdte asszisztensi óráinak teljesítését. Hálaadással állapíthatjuk meg, hogy új lendület van a képződések terén, hiszen minden egységből kétszeresen kellett szervezni az igények kielégíthetősége miatt.

Szakmai szervezetként elmondhatjuk, hogy 1998-ban kidolgozott Szakmai Állásfoglalás kidolgozását és terjesztését indítottuk útjára a hazai egészségügyi intézményrendszerben. Megfogalmaztunk egy ETIKAI KÓDEXet, amelynek revíziója folyamatban van, és 12 éve tartunk ingyenes esetmegbeszélő csoportot Budapesten. Az összegzés részeként Debrecenyi Károly István köszönetet mondott Dr. Egri László titkárnak, Halász Mária pénztárosnak, az Etikai és Számvizsgáló bizottság minden tagjának, Palotás Rozinának a grafikusi szolgálatáért és a Dunakeszi Református Gyülekezetnek, amely évente 200.000 Ft-al, az évek során mintegy 2,5 millió forinttal támogatta az Egyesület munkáját.

Azzal a megállapítással, hogy az új vezetőségnek új támogatókat kell találnia, - a Hogyan tovább? -ra nézve - kifejezte azt, hogy ő maga semmilyen választott tisztséget nem kíván betölteni az Egyesületben. Maga szerepét tekintve azt mondta: "Az Egyesület 14 éves kamasz. A kamasznak olyan apára van szüksége, aki mindig jelen van, amikor szükséges, de nincs mindig jelen - olyan apára, aki szól, ha kérik, de nem szól bele mindenbe."

Következő napirendi pontként felállt a Jelölő és a szavazatszámláló Bizottság:

Horváth Gáborné, Motolai Ferencné és Csikós Emese személyében, akik lebonyolították a választást. Melynek eredményeképpen a közgyűlés:

Az Egyesület elnökének választotta egybehangzó igennel Dr. Egri Lászlót és a KLÖE székhelyét, pedig a 1024 Budapest Margit krt. 31-33. III. em. 4. -be helyezte át.

Titkárként: szintén egybehangzó igennel Kulcsár Zsuzsannát választotta meg.

A Pénztárosi tisztség betöltője Löbl Péterné.

Az Etikai Bizottság elnöke Páter Mária, tagjai pedig Dr. Faragó Artúr és Palotás Rozina lett.

Számvizsgáló Bizottság elnökének Dr. Porubszky Tamást, tagjainak Potyondi Margitot és Szabóné Szekeres Ildikót választották.

DR. EGRI LÁSZLÓ az Egyesület új elnöke székfoglalójában a következőket mondta:

"Szent Pál szavaival kezdve: félve és remegve jöttem... Amikor átveszem a staféta botot, ez a félelem és remegés bennem is van. Az elnöki beszámolóból hallottuk milyen nagy utat járt meg az egyesület. Az eredmények valóban magukért beszélnek. Ami jó azt könnyű elrontani, ezért valami jó átvétele mindig különös felelősség. Mégis az első szónak, a hálának, a köszönetnek kell lennie.

Szeretném megköszönni Debrecenyi Károly Istvánnak mindazt, amit az elmúlt 14 év során a lelkigondozásért, az Egyesületért tett. Azt, hogy szinte mindannyiunknak, akik itt ülünk, tanítója és mestere. Azt, hogy kormányosa volt ennek a kis bárkának, olykor viharos időkben is biztos kézzel vezetett minket. Hogy ez a köszönet ne csak egyszerű szavakból álljon, szeretném javasolni, hogy Debrecenyi Károly Istvánnak az örökös tiszteletbeli elnök címet adományozzuk. Ez a cím nem jelent semmilyen jogot vagy kötelezettséget - ahogy nem is kíván ilyent vállalni. Ugyanakkor értékét adja az, hogy az Egyesület eddigi egyetlen, ugyanezen titulussal bíró tagja Gyökössy Endre volt. Az ő halálával megüresedett posztot szeretném felajánlani...

Feladatok: felnőni, önálló lábra állni, elszakadni a Dunakeszi Református Gyülekezet szerető gyámsága alól. Nem kis feladat - talán segíthet ebben az a sajátos határhelyzet, amelybe a magam sorsa állított, egyház és egészségügy határán, mint diakónus, orvos és klinikai lelkigondozó. És ebben kérem mindenkinek az imádságos támogatását, mert sok mindent most már nekünk, magunknak kell megteremtenünk, megoldanunk, ami eddig szinte észrevétlen készen hullott az ölünkbe.

Amikor Pál félve, remegve megy Korintusba, vallomást tesz az erőforrásról is: elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, mint a megfeszített Jézus Krisztusról. Az Ő kegyelme, bölcsessége segítsen bennünket további utunkon."

A közgyűlés egybehangzó igennel Debrecenyi Károly Istvánt a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének örökös tiszteletbeli elnökévé választotta.

Valamint az Egyesület új elnöksége felkérte, hogy a képzések vezetését, szervezését kiképző szupervízorként lássa el még egy ciklus időtartamára.

A nap során az Etikai Kódex néhány pontjának megbeszélésére került sor. A mellékletek tartalmára vonatkozóan egyhangúlag elfogadásra került az a javaslat, mely szerint a melléklet szövegébe kerüljön a Klinikai lelkigondozói képzésben résztvevők fogadalma és Lelkigondozói fogadalom szövege és a betegjogi charta, és ne legyen melléklet az abortusz és eutanázia kérdésével kapcsolatos állásfoglalás. A másik igen fontos kérdés a kötelező szupervízió melyről az a határozat született, hogy a rendszeres lelkigondozói tevékenységet végző tagok számára kötelező a szupervízión való részvétel igazolása. Ennek részletes kidolgozása az új vezetőség feladata lesz.

A Tudományos ülés fő témájának a jelenlevők javaslatai alapján a "Határhelyzeteink: A lelkigondozás és az egészségügyi ellátó rendszer" - fogalmazódott meg. Az előkészítő munkát a szervezőbizottság tagjaiként Müller Gabriella, Potyondi Margit, Löbl Péterné, Matyó Csilla és Palotás Rozina vállalták.

Kulcsár Zsuzsanna

evangélikus lelkész - Balassagyarmat

titkár, klinikai lelkigondozó

Hírképes
KLÖE hírlevél


honlapkészítés
oldaltérkép
© Copyright Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete